PostHeaderIconWat zijn de rechten van je kind?

Feiten

Sinds 2002 bestaat er duidelijke wetgeving over de rechten van de cliënt of patiënt in de gezondheidszorg, die ook van toepassing is op de drugshulpverlening. De rechten worden door het kind zelf uitgeoefend, of door zijn ouders als de cliënt minderjarig is. We vinden het belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van de rechten van hun kind.

Vrije keuze

Een eerste punt is dat niemand tegen zijn wil een behandeling of een onderdeel van een behandeling hoeft te ondergaan. De betrokkene moet altijd toestemming geven. Om voor een behandeling te kunnen kiezen moet de gebruiker voldoende geïnformeerd zijn over wat een behandeling inhoudt, hoe lang de behandeling duurt, wat de voor- en nadelen zijn en wat het kost. De cliënt mag van gedachte veranderen en een behandeling stopzetten of een andere behandelaar kiezen. Het behandelcentrum of de kliniek mag niemand tegen zijn zin langer in behandeling houden of van zijn vrijheid beroven.

Sommige verslaafden staan onder druk van justitie. Ze kiezen voor een behandeling door maatregelen te aanvaarden die het gevolg zijn van een veroordeling, zoals probatiemaatregelen, voorwaardelijke invrijheidstelling of vrijheid onder voorwaarden. Behandelingscentra beginnen alleen met een behandeling wanneer er een medische indicatie is, niet om een straf uit te voeren. Ze hebben dus geen verantwoordelijkheid ten aanzien van justitie, maar wel ten aanzien van de cliënt.

Bij justitiële maatregelen is er doorgaans een justitie-assistent die de cliënt opvolgt. De cliënt moet de assistent zelf informeren. De behandelaar zal de cliënt helpen om aan zijn verplichtingen te voldoen, maar zal nooit in plaats van de cliënt informatie doorgeven, tenzij dat met de cliënt zelf zo werd afgesproken.

Privacy en beroepsgeheim

Behandelaars respecteren de privacy van de cliënten. Ze nemen geen contact met de ouders op als de volwassen cliënt dat niet wil. Ook geven ze niet zomaar door of je kind in behandeling is of niet.

De privacy wordt ook nauwlettend bewaakt bij het verzamelen en bewaren van informatie, het zogenaamde patiëntendossier. Andere behandelaars kunnen alleen een verslag over de behandeling inzien na schriftelijk akkoord van je kind. Die heeft ook het recht om zijn eigen dossier in te kijken.

Naast de wet op de patiëntenrechten is er de bepaling van het beroepsgeheim. Elke medewerker van een behandelingscentrum, ambulant of residentieel, moet alle informatie die een cliënt of zijn ouders hem toevertrouwt voor zich houden. Hulpverleners hebben ook het recht om te zwijgen als een rechter hen vraagt te getuigen. Het is belangrijk dat cliënten in therapie vrijuit kunnen praten en dat ze geen schrik hebben van de gevolgen wanneer ze een therapeut in vertrouwen nemen.

Klachten

Als cliënten of ouders klachten hebben over de behandeling of over het gebrek aan respect voor patiëntenrechten en privacywetgeving, kunnen ze zich richten tot de verantwoordelijken van het behandelcentrum of tot de klachtencommissie voor de gezondheidszorg. Ook zijn er regionale ombudspersonen in de geestelijke gezondheidszorg en een nationale ombudsdienst op het Ministerie van Volksgezondheid. Telefoonnummer: 02/524 85 20.

Anneleen Oyen